wrapper

logoscm

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านวิชาการ

 • จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน
 • การคัดลายมือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ?สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว?
 • การอ่านไทย อ่านออกเสียงถูกต้อง คำควบกล้ำที่ชัดเจน เว้นวรรคตอน จับหนังสือถูกต้อง การอ่านภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงสำเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
 • การให้แบบฝึกหัดหลังการสอนที่เป็นแนวเดียวกัน
 • นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

ด้านกิจกรรม

 • การเปิดเพลงคุณธรรมประจำวันในช่วงก่อนเข้าเรียน
 • การฝึกกายบริหารประจำวัน เดินย่ำเท้าในช่วงเปลี่ยนคาบเรียน
 • ระเบียบวินัยที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถหลากหลาย มีความกล้าแสดงออก
 • การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีอากาศ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 • การฝึกให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัดอย่างสม่ำเสมอ

ด้านอาคารสถานที่

 • ความปลอดภัยของโรงเรียน
 • การเปิดปิดประตูเข้าออกของโรงเรียน ต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอาคารเรียนหรือสนามในช่วงค่ำต้องคำนึงถึงความ จำเป็น
 • การกลับบ้านของนักเรียนในตอนเย็น ต้องกลับหมดทุกคนภายในเวลา 17.30 น.

พันธกิจ

 • ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย โต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ
 • พัฒนาสถานที่ ดูแลต้นไม้ให้สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น น่าเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น
 • การใช้น้ำ ใชเครื่องใช้้ไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงความประหยัดให้มากที่สุด โดยสอนให้นักเรียนเห็น คุณค่าของน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า หากโรงเรียนประหยัดชาติย่อมประหยัดตามไปด้วย
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • พัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานของผู้เรียน รู้จักเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนรักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทายผู้เรียนให้สามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ฝึกปฏิบัติลงมือกระทำด้วยตนเอง จนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดีและมี ประสิทธิภาพ
 • จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ คัดสรร และจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ตามที่ หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีโอกาสให้บริการและพัฒนาชุมชน สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

 

เป้าหมาย

 • เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
 • มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
 • รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
 • เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • มีบุคลิกภาพดีด้วยจรรยามารยาท สุภาพนอบน้อม และมีความแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี
 • ปฏิบัติตนด้วยความมีวินัย รับผิดชอบ กล้าหาญ ประหยัด และซื่อสัตย์
 • ใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ด้วยความมานะพากเพียรและอดกลั้นอดทน
 • พัฒนาตนเองทั้งการเรียนและคุณลักษณะได้ดีขึ้น สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง และขยายไปยัง ผู้อื่นได้ด้วยความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ
 • มีความสามัคคี ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สามารถแสดงตนเป็นสมาชิกที่ดี มีความรักต่อครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศ

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family