wrapper

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 718

Top Trading News

การรับสมัคร

logoscm

 

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)

 1. เปิดรับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี - 17 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 2. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
 3. ระดับชั้น Pre KG.1 - Grade 11
 4. เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน


ขั้นตอนการสอบและการประเมินผล

Pre KG. ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

K.G. 1 - K.G. 3 ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ และสอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 1 - Grade 6  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 7 - Grade 8  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ) 

มอบตัวลงทะเบียนภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ

การชำระเงิน

รับชำระเงินเป็นเงินสด

นักเรียนใหม่

เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ค่าเรียนปรับพื้นฐานคนละ 4,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด (รับรอบสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.7)
 5. รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)
 6. รูปถ่ายสีของบิดา - มารดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)

 

ชั้น  ค่าธรรมเนียม  ค่าอาหาร  ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าเรียนดนตรี ค่าปรับอากาศ  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
   การเรียน / ภาคเรียน / ปีการศึกษา / ภาคเรียน / ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น
ตอ. 10,000 2,000 - - - 12,000 12,000
KG.1 12,500 2,500 1,000 - - 16,000 15,000
KG.2 - 3 25,000 3,000 1,000 - - 29,000 28,000
G.1 - 3 25,000 3,000 1,000 500 - 29,500 28,500
G.4 25,000 3,000 - 500 - 28,500 28,500
G.5 25,000 3,500 - 500 - 29,000 29,000
G.6 - 9 25,000 - - 500 - 25,500 25,500
G.10-11 25,000 - - 500 1,500 27,000 27,000
G.12 20,000 - - -    1,500 21,500 21,500
Read more

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

logoscm

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านวิชาการ

 • จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน
 • การคัดลายมือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ?สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว?
 • การอ่านไทย อ่านออกเสียงถูกต้อง คำควบกล้ำที่ชัดเจน เว้นวรรคตอน จับหนังสือถูกต้อง การอ่านภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงสำเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
 • การให้แบบฝึกหัดหลังการสอนที่เป็นแนวเดียวกัน
 • นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

ด้านกิจกรรม

 • การเปิดเพลงคุณธรรมประจำวันในช่วงก่อนเข้าเรียน
 • การฝึกกายบริหารประจำวัน เดินย่ำเท้าในช่วงเปลี่ยนคาบเรียน
 • ระเบียบวินัยที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถหลากหลาย มีความกล้าแสดงออก
 • การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีอากาศ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 • การฝึกให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัดอย่างสม่ำเสมอ

ด้านอาคารสถานที่

 • ความปลอดภัยของโรงเรียน
 • การเปิดปิดประตูเข้าออกของโรงเรียน ต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอาคารเรียนหรือสนามในช่วงค่ำต้องคำนึงถึงความ จำเป็น
 • การกลับบ้านของนักเรียนในตอนเย็น ต้องกลับหมดทุกคนภายในเวลา 17.30 น.

พันธกิจ

 • ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย โต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ
 • พัฒนาสถานที่ ดูแลต้นไม้ให้สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น น่าเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น
 • การใช้น้ำ ใชเครื่องใช้้ไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงความประหยัดให้มากที่สุด โดยสอนให้นักเรียนเห็น คุณค่าของน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า หากโรงเรียนประหยัดชาติย่อมประหยัดตามไปด้วย
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • พัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานของผู้เรียน รู้จักเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนรักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทายผู้เรียนให้สามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ฝึกปฏิบัติลงมือกระทำด้วยตนเอง จนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดีและมี ประสิทธิภาพ
 • จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ คัดสรร และจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ตามที่ หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีโอกาสให้บริการและพัฒนาชุมชน สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

 

เป้าหมาย

 • เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
 • มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
 • รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
 • เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • มีบุคลิกภาพดีด้วยจรรยามารยาท สุภาพนอบน้อม และมีความแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี
 • ปฏิบัติตนด้วยความมีวินัย รับผิดชอบ กล้าหาญ ประหยัด และซื่อสัตย์
 • ใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ด้วยความมานะพากเพียรและอดกลั้นอดทน
 • พัฒนาตนเองทั้งการเรียนและคุณลักษณะได้ดีขึ้น สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง และขยายไปยัง ผู้อื่นได้ด้วยความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ
 • มีความสามัคคี ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สามารถแสดงตนเป็นสมาชิกที่ดี มีความรักต่อครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศ
Read more

ประวัติโรงเรียน

logoscm

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ.2551 บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยซื้อกิจกรรมจากโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีและโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ โรงเรียน เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และจะขยายสูงขึ้น เรื่อยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจัดหลัก สูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

Read more

ระดับอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกสู่การเป็นนักคิดนักนำเสนอ และรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมตามวัย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Read more

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ การเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังตระหนักถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม สรรค์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และยึดมั่นในหลักการประกันคุณภาพ ผู้ปกครองและชุมชนให้การ ยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษให้มีศักยภาพในการศึกษาระดับสูงต่อไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การศึกษาเพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. จัด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิงสร้างสรรค์

3. วิชาการจากฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ รู้จักหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จักประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยถือปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง รู้จักเลือกประพฤติในสิ่งที่ดีมีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และประพฤติในสิ่งที่สังคมยกย่องว่าดีงามควรกระทำ รวมทั้งมีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่น

5. มีการส่งเสริมความรู้และความสามารถเฉพาะด้านของผู้เรียน โดยการจัดโปรแกรม การเรียนการสอน และหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน

Read more

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลัก "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาดน" นักเรียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการใฝ่รู้ใฝเรียนตลอดชีวิต สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันอย่างชาญฉลาดและมีความเป็น ประชาธิปไตย หลักการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา การพัฒนาด้านความคิด โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ สามารถนำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกทางความคิด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการแก้ไขปัญหา มีทักษะการสื่อสารตามวัยที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและรักภาษา อีกทั้งสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ปลูก ฝังให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สังคมแะประเทศชาติ มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต มีลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลักการมีส่วนร่วม โดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family