wrapper

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ การเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังตระหนักถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม สรรค์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และยึดมั่นในหลักการประกันคุณภาพ ผู้ปกครองและชุมชนให้การ ยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษให้มีศักยภาพในการศึกษาระดับสูงต่อไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การศึกษาเพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. จัด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิงสร้างสรรค์

3. วิชาการจากฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ รู้จักหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จักประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยถือปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง รู้จักเลือกประพฤติในสิ่งที่ดีมีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และประพฤติในสิ่งที่สังคมยกย่องว่าดีงามควรกระทำ รวมทั้งมีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่น

5. มีการส่งเสริมความรู้และความสามารถเฉพาะด้านของผู้เรียน โดยการจัดโปรแกรม การเรียนการสอน และหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family