wrapper

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลัก "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาดน" นักเรียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการใฝ่รู้ใฝเรียนตลอดชีวิต สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันอย่างชาญฉลาดและมีความเป็น ประชาธิปไตย หลักการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา การพัฒนาด้านความคิด โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ สามารถนำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกทางความคิด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการแก้ไขปัญหา มีทักษะการสื่อสารตามวัยที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและรักภาษา อีกทั้งสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ปลูก ฝังให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สังคมแะประเทศชาติ มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต มีลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลักการมีส่วนร่วม โดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family