wrapper

Monday, 12 October 2020 00:00

QC.test เดือนตุลาคม 2563

Written by
ตัวอย่างข้อสอบ QC - TEST
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ภาคไทย ภาคอังกฤษ
Bilingual Mini Bilingual
G.7 G.7 ม.1
M.1 Gifted G.8 ม.1 Gifted
G.8
G.9 ม.2
M.2 Gifted G.10
ม.2 Gifted
G.9 G.11 ม.3
M.3 Gifted ม.3 Gifted
M.4 Gifted ม.4
G.10 สายวิทย์   ม.4 Gifted
G.10 สายศิลป์   ม.5
M.5 Gifted
  ม.5 Gifted
G.11 สายวิทย์   ม.6
G.11 สายศิลป์
  ม.6 Gifted
M.6 Gifted  
G.12 สายวิทย์    
G.12 สายศิลป์  
Friday, 04 September 2020 00:00

M.6 Chinese Translation Class

The first 10 minutes of the lesson was for reading of the weekly passage and dictation of the vocabulary words covered in the previous lesson. Then, Ms. Yu Yaying introduced the new topic which is “Food”. After that, she taught the vocabularies by using PowerPoint as teaching aid. Then she implemented the SMS technique in pairs to develop students speaking skills. She practiced the students to read the vocabularies and make the sentences by using flashcards. At the end of the lesson, the teacher asked some questions to check the students understanding of the lesson. Students showed interest and good participation at all times. 

Friday, 04 September 2020 00:00

G.6/1 Japanese Class

Ms. Pimnara started the lesson by engaging the class to read the weekly vocabularies, and listen to the conversation. After that, she revised the previous lesson which is "Time" by asking questions. The teacher also used materials that can enhance students understanding. She gave opportunity for the students to answer the questions individually and in pairs to check their understanding. Next, Ms. Pimnara implemented the SMS activity. Students were fully engaged during this part of the lesson and they are getting used to this system. Their speaking skills are getting better based from their performance. 

Friday, 04 September 2020 00:00

Morning Time with KG

KG students enjoyed the early morning activities with their teachers. The teachers prepared different teaching materials such as educational games, action songs, reading books and colorful flashcards to get them ready for their day. All of them participated very well and enjoyed the activities. 

Tuesday, 25 August 2020 00:00

KG 3/1 Phonics Class

KG 3/1 Phonics class with Mr. Richard. The lesson started with the weekly vocabularies followed by today's topics which is the letter Hh. They first learnt how to pronounce the sounds and then practiced saying different words including these sound using a variety of flashcards. To further reinforce this topic, the students played a matching game on the whiteboard together. The SMS activity was done before they started the practice exercise in their workbooks. All of the students did a great job and enjoyed the activities. All of them participated well and were engaged to the lesson. 

Tuesday, 25 August 2020 00:00

KG Morning Time

KG Department had various activities during morning time. The teachers prepared different teaching materials to enhance the students understanding of the topics. Colorful flashcards, TV media and Q&A technique were also used to get them participating. All of them participated very well and enjoyed the activities. 

Tuesday, 25 August 2020 00:00

QC.test เดือนสิงหาคม 2563

Written by
ตัวอย่างข้อสอบ QC - TEST
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 ภาคไทย ภาคอังกฤษ
Bilingual Mini Bilingual
G.7 G.7 ม.1
M.1 Gifted G.8 ม.1 Gifted
G.8
G.9 ม.2
M.2 Gifted G.10
ม.2 Gifted
G.9 G.11 ม.3
M.3 Gifted ม.3 Gifted
M.4 Gifted ม.4
G.10 สายวิทย์   ม.4 Gifted
G.10 สายศิลป์   ม.5
M.5 Gifted
  ม.5 Gifted
G.11 สายวิทย์   ม.6
G.11 สายศิลป์
  ม.6 Gifted
M.6 Gifted  
G.12 สายวิทย์    
G.12 สายศิลป์  

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น G.3/2 เรื่อง การอ่านตัว ฑ. โดย ม.วิลาสินี STEP 1 ครูเปิด conversation ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม จากนั้นนักเรียนทำ QUIZ จำนวน 6 ข้อ ครูเฉลยและนักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง STEP 2 ครูสอนโดยใช้สื่อ power point และ อธิบายเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมสุ่มถามความเข้าใจเป็นรายบุคคล STEP 3 ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาพร้อมเฉลย STEP 4 ครูสุ่มถามนักเรียน 4 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 2 คน ที่เหลือครูอนุญาตให้เปิดหนังสือตอบจึงตอบได้นร. สรุปบทเรียนพร้อมคุณครู 

Saturday, 18 July 2020 00:00

G.6/2 English Language Class

Oral reading drills of the weekly vocabularies, spelling and watching a documentary video clip to enhance the students conversation skills were the activities during the first stage of the lesson. Then, Mr. Jack revised the previous lesson so that the students could conceptualize what they have learned the previous day and connect this with their lesson today. The teacher provided lots of reading activities and examples during the discussion to improve the students understanding. After the lecture, the class answered some exercises in their workbooks. The teacher supervised students performance at all times and helped the learners who needed extra help from time to time. At the end of the lesson, Mr. Jack asked random questions to check their understanding. All showed good performance. 

วิชาดนตรีห้อง G.1/1 ก่อนเรียนนักเรียนฝึกอ่าน Conversation อ่านตามครู และอ่านพร้อมกันทีละวรรค ก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ฟังเพลงอุ่นใจในสารสาสน์ ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเนื้อร้องที่ฟัง ในการแสดงความรักต่อเพื่อน ก่อนสรุปในเรื่องข้อควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมกัน Step 1 ม.ศศิประภา ทบทวนตัวโน้ตให้ดูและบอกชื่อตัวโน้ต ก่อนร้องและทำท่าทางตามลำดับเสียงโน้ต Step 2 ม.ศศิประภาทบทวนเพลง Questions? ร้องโน้ตและเนื้อ Step 3 ฝึกนักเรียนเขียนตัวโน้ตตัวกลม บนบรรทัด 5เส้น โดยวางในช่อง(in a space) และเรียกนักเรียนออกมาทดสอบร้องเพลง Questions? ร้องโน้ตและเนื้อเพื่อเก็บคะแนนครั้งที่ 1 Step 4 ครูให้นักเรียนร้องเพลง Questions? พร้อมกันอีกครั้ง 

Page 1 of 124

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family