wrapper

Public relation

เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย(กังฟู)

การเรียนการสอนวิชา P.E. ชั้น G.3/1 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย(กังฟู) โดย ม.จินตนา และ ม.ณัฐวุฒิ เริ่มด้วยการ ทบทวน Conversation & Documentary และการวิเคราะห์ภาพ ก่อนเริ่มเรียน(5นาที) STEP 1 เป็นการเตรียมความพร้อม ขานชื่อ สอบถามสุขภาพและฝึกระเบียบแถว STEP 2 ครูสาธิตท่าทาง(กังฟู) 3 ท่าตามขั้นตอน ที่กำหนด STEP 3 นร.ฝึกปฏิบัติพร้อมกันเป็นกลุ่ม โดยครูมีการช่วยเหลืออภิบาลนร.อ่อนที่ยังปฏิบัติยังไม่ได้เป็นรายคน STEP 4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโยชน์ของการเล่นกังฟูและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในทางที่ถูกต้องที่ พร้อมสุ่มถามนักเรียน 3 คนแสดงความคิดเห็น นักเรียนตอบได้ทั้ง 3 คน 

Read more

วิชา Math ชั้น G.1/1

วิชา Math ห้อง G.1/1 Ms.Maria สอนอ่าน Documentary และท่อง Vocabulary ก่อนเข้า step 1 ทดสอบคำยากประจำสัปดาห์ 5 คำ Step 2 สอนเรื่อง Comparing numbers 1-10 โดยให้ดูคลิปการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ให้นักเรียนตอบคำถาม Step 3 ลงแบบฝึกหัด 2 หน้า การเปรียบเทียบจำนวน ครูใช้วิธีการ gotogether ทำไปพร้อมกัน Step 4 ครูเฉลยพร้อมกันอีกครั้งและสรุปเรื่องมากกว่าน้อยกว่าอีกครั้ง 

Read more

G.1/3 Science Class

Ms. Diana Rose started the lesson by guiding the students how to read the weekly vocabulary words correctly. Then, she initiated a spelling activity followed by playing a documentary clip video to practice students speaking skills. After that, the teacher revised the previous lesson through a Q&A activity. Most of the students were able to give correct answers during the revision exercise. Then, she continued teaching the topic "My Eyes and My Ears" by introducing some pictures of food and drinks as well as other things. After that, she asked questions about the things that were mentioned earlier. Students easily recognized the things that they have seen. Through this activity, their observation skills were enhanced. A workbook exercise followed after the discussion of the lesson. Ms. Diana Rose used the "Go Together" technique to make sure that all students could finish their work on time. All students were active and participative. The lesson was a success. 

Read more

KG Morning Time

KG teachers practiced phonics, numbers and vocabulary using colourful flashcards, action songs and educational games according to The Three Little Pigs story. Students were given opportunities to work on their English and Thai speaking skills and were very active during the lesson. 

Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family