Print this page

บรรยากาศการเรียนวิชาศิลปะห้อง G.6/1 หัวข้อ Imagination lines ม.จีระพงษ์อ่าน conversation ก่อนเรียน จากนั้นเริ่มการสอน step1 อ่านคำศัพท์พร้อมเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับบทเรียนจำนวน 3 คำ step2 อธิบายโจทย์หัวข้อในการวาดภาพ สอนวิธีการวาดภาพตามจินตนาการ พร้อมเสริมเทคนิคการวาดให้รวดเร็วสวยงามขึ้น step3 นักเรียนฝึกวาดภาพตามหัวข้อ ครูเดินดูและแนะนำรายบุคคลพร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของคำศัพท์ step4 ครูสรุปบทเรียนและนำตัวอย่างงานที่สมบูรณ์ชมเชยก่อนจะ Random คำศัพท์และเทคนิคการวาดนักเรียนจำนวน 5 คน สามารถตอบถูกทั้ง5คน