Print this page

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น G.6/1 เรื่อง สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดย ม.อัญชนา แก้ววิทูร STEP 1 ครูนำนักเรียนอ่านคำศัพท์ ฟัง Conversation พร้อมออกเสียงตาม ก่อนลับสมอง 9 ข้อพร้อมเฉลยและตรวจพร้อมกัน STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและใช้สื่อประกอบการสอน มีการสุ่มถามนักเรียนเป็นระยะ นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ STEP 3 นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดโดยอ่านโจทย์พร้อมกันครูเดินตรวจแบบฝึกหัดและอธิบายข้อที่นักเรียนทำผิด STEP 4 ครู Radom นักเรียน 5 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 4 คนอีก 1 คนตอบไม่ได้ครูจึงอธิบายและเฉลยคำตอบอีกครั้ง ตัวแทนนักเรียนสรุปหน้าชั้นเรียนได้ดี ครูสรุปย้ำให้อีกครั้ง ก่อนให้ นักเรียนส่งสมุดงาน