Print this page

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น G.3/2 โดย ม.ฐิชินีปกรณ์ เรื่องประชาธิปไตยใบเล็ก STEP 1 นักเรียนลับสมองด้วยคำยาก 6คำ เฉลยพร้อมกัน STEP 2 ครูใช้สื่อT.V ประกอบการสอนพร้อมให้ นร.อ่าน วง ขีดเส้นใต้ พร้อมกัน STEP 3 ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษา สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง STEP 4 ครู ให้ ตัวแทน นร.ออกมาสรุปบทเรียน จากนั้นครูตั้งคำถามว่า"ประชาธิปไตยที่ฉันรู้จักเป็นอย่างไร" พร้อมกับ random 5 คน จากคำถามที่กำหนด นร.สามารถอธิบายได้ 4 คน อีก 1 คนยังต้อง อธิบายเพิ่ม