Print this page
แผนปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 วัน เดือน ปี  งานปฏิบัติ
16,23,30 พ.ย. 62 - ติว O-NET ระดับชั้น G.6/ป.6 , G.9/ม.3/ม.3 Gifted
21 – 22 พ.ย. 62 - ค่ายทักษะพัฒนาชีวิต ระดับชั้น G.3/ป.3
28 – 29 พ.ย. 62 - ค่ายทักษะพัฒนาชีวิต ระดับชั้น G.4/ป.4
5 ธ.ค. 62 - หยุดวันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 62 - ค่ายทักษะพัฒนาชีวิต ระดับชั้น G.5/ป.5
7,21 ธ.ค. 62 - ติว O-NET ระดับชั้น G.6/ป.6 , G.9/ม.3/ม.3 Gifted
10 ธ.ค. 62 -  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 62 - กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้น G.4 – G.11/ป.4 – ม.6 เวลา 08.00 – 13.00 น.
12 ธ.ค. 62 - กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้น G.1 – G.3/ป.1 – ป.3 เวลา 08.00 – 13.00 น.
13 ธ.ค. 62 - กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้น Y.1 – Y.8 เวลา 08.00 – 13.00 น.
19 – 20 ธ.ค. 62 -  ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น G.6/ป.6 และ G.6/ม.3/ม.3 Gifted
23 ธ.ค. 62 - กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้น Y.1 – Y.8
24 ธ.ค. 62 - กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้น G.1 – G.5/ป.1 – ป.5
25 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 - หยุดวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค. 63 - เปิดเรียนตามปกติ
4,11,18,25 ม.ค. 63 - ติว O-NET ระดับชั้น G.6/ป.6 และ G.9/ม.3/ม.3 Gifted
7 – 10 ม.ค. 63 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกระดับชั้น
31 ม.ค. 63 - ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกระดับชั้น
1 ก.พ. 63 - สอบ O-NET ระดับชั้น G.6/ป.6/Y.6
1 – 2 ก.พ. 63 - สอบ O-NET ระดับชั้น G.9/ม.3
29 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

- สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6

20 – 21 ก.พ. 63 -  กิจกรรม Success Day ทุกระดับชั้น ณ หอประชุมดอนบอสโก
21 ก.พ. 63 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6
17 - 21 ก.พ. 63 แผนกอนุบาลประเมินผลหรือสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
25 – 28 ก.พ. 63 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น G.6 – G.11 / ป.6 – ม.6 / Y.1 – Y.8
26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น G.1 – G.5 / ป.1– ป.5
วันที่ 4 – 26 มี.ค. 63 - ปิดเรียน ปีการศึกษา 2562
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาค ระดับมัธยม/ซ่อมนักเรียนที่สอบตก เวลา 08.30 – 11.00 น.
ประกาศผลสอบปลายภาค ระดับอนุบาล และ ประถม เวลา 08.30 – 11.00 น.
30 มี.ค. 63 - เปิดเรียน Summer นักเรียนเก่า ทุกระดับชั้น ทุกแผนก
1 เม.ย. 63 - เปิดเรียน Summer นักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ทุกแผนก
6 เม.ย. 63 - หยุดชดเชยวันจักรี
13 - 15 เม.ย. 63 - หยุดวันสงกรานต์
30 เม.ย. 63 - วันสุดท้ายของ Summer
15 พ.ค. 63 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอนุบาล
18 พ.ค. 63 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น