Print this page

logoscm

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ.2551 บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยซื้อกิจกรรมจากโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีและโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ โรงเรียน เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และจะขยายสูงขึ้น เรื่อยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจัดหลัก สูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"