Print this page

logoscm

 

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)

  1. เปิดรับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี - 17 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
  3. ระดับชั้น Pre KG.1 - Grade 11
  4. เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน


ขั้นตอนการสอบและการประเมินผล

Pre KG. ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

K.G. 1 - K.G. 3 ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ และสอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 1 - Grade 6  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 7 - Grade 8  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ) 

มอบตัวลงทะเบียนภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ

การชำระเงิน

รับชำระเงินเป็นเงินสด

นักเรียนใหม่

เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ค่าเรียนปรับพื้นฐานคนละ 4,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด (รับรอบสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.7)
  5. รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)
  6. รูปถ่ายสีของบิดา - มารดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)

 

ชั้น  ค่าธรรมเนียม  ค่าอาหาร  ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าเรียนดนตรี ค่าปรับอากาศ  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
   การเรียน / ภาคเรียน / ปีการศึกษา / ภาคเรียน / ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น
ตอ. 10,000 2,000 - - - 12,000 12,000
KG.1 12,500 2,500 1,000 - - 16,000 15,000
KG.2 - 3 25,000 3,000 1,000 - - 29,000 28,000
G.1 - 3 25,000 3,000 1,000 500 - 29,500 28,500
G.4 25,000 3,000 - 500 - 28,500 28,500
G.5 25,000 3,500 - 500 - 29,000 29,000
G.6 - 9 25,000 - - 500 - 25,500 25,500
G.10-11 25,000 - - 500 1,500 27,000 27,000
G.12 20,000 - - -    1,500 21,500 21,500