wrapper

Super User

Super User

เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

บรรยากาศการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น G.8 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ม.อุบลวรรณ ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนท่องสูตรคูณไทยและอังกฤษ ฟังและอ่าน Conversation  จากนั้นครูเริ่มสอน STEP 1 ทำ QUIZ 10 ข้อลงสมุด ครูเฉลยพร้อมสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหา สูตรการคำนวณพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ที่มีในหนังสือพร้อมให้นักเรียน short note วิธีคิดและสุ่มถามเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยครูเดินดู ตรวจเช็คงานและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ โดยครูได้ติดตารางแสดงเลขกำลังสองบนกระดานเพื่อง่ายต่อการคำนวณ STEP 4 ครูสุ่มถามนักเรียน 5 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 3 คน โดย 2 คน ครูต้องอธิบายเพิ่มเติมแนะแนวการคิดท้ายคาบ ด.ญ.กวิตาออกมาสรุปบทเรียน

Read more

วิชาภาษาไทย ชั้น G.6/1

บรรยากาศการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น G.6/1 เรื่อ งประโยค ม.สตรีรัตน์เตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้วยการอ่าน coversation /อ่านคำศัพท์ จากนั้นครูเริ่มการสอน Step 1 ครูนำอ่านคำยาก และเขียนคำยาก 9 คำ ท้ายครูเฉลยนักเรียนสลับกันตรวจ Step2 ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อทีวี นักเรียนอ่านเพื่อจับประเด็น ทั้งนี้ครูมีการสุ่มถามเป็นรายบุคคลเพื่อสรุปพร้อมเขียน Keyword เป็น Mind map บนกระดาน Step3 ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงสมุด โดยนักเรียนอ่านโจทย์ พร้อมวิเคราะห์ด้วยการวง/ขีดเส้นใต้ Keyword เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง ระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดครูจะเดินตรวจงานและช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจพร้อมอธิบาย Step4 ครูสุ่มถามคำถามนักเรียน 5 คน สามารถตอบถูกทุกคน ท้ายคาบ ด.ญ.เทียนหอม ออกมาสรุปบทเรียนหน้าชั้นเรียน 

Read more

KG 3/3 Mathematics Class

Shapes was KG 3/3's lesson in their Mathematics class today. Before Ms. Maria preceded with the main lesson, a Maths quiz was implemented. Then, practice drills were carried out to strengthen the students understanding. Varied teaching aids were used during the lesson to motivate the students and encourage participation. A Q&A technique was also used to check the students comprehension. After the discussion, students were able to work on the exercise points in their workbooks. They did it confidently. 

Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family