wrapper

ตารางและเนื้อหาการสอบ
กลางภาคเรียนที่ 1/2558
 ภาคไทย ภาคอังกฤษ
G.7 Gifted G.7 Gifted
G.7 G.7
G.8 Gifted G.8 Gifte
G.8 G.8
G.9  G.9
G.10  G.10
G.11 A  G.11 A
G.11 B  G.11 B
G.12 A  G.12 A
G.12 B G.12 B


ตางรางสอบระดับชั้น M.1-2 ตางรางสอบระดับชั้น M.4 ศิลป์-สถาปัตย์
ตางรางสอบระดับชั้น M.3
ตางรางสอบระดับชั้น G.10 วิทย์-คณิต
ตางรางสอบระดับชั้น G.9
ตางรางสอบระดับชั้น G.10 ศิลป์-จีน
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 Gifted
ตางรางสอบระดับชั้น G.11 วิทย์-คณิต
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 วิทย์-คณิต ตางรางสอบระดับชั้น G.11 ศิลป์-จีน
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 ศิลป์-จีน
ตางรางสอบระดับชั้น G.11 ศิลป์-สถาปัตย์

 

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family