Print this page

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ การเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังตระหนักถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม สรรค์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และยึดมั่นในหลักการประกันคุณภาพ ผู้ปกครองและชุมชนให้การ ยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษให้มีศักยภาพในการศึกษาระดับสูงต่อไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การศึกษาเพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. จัด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิงสร้างสรรค์

3. วิชาการจากฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ รู้จักหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จักประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยถือปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง รู้จักเลือกประพฤติในสิ่งที่ดีมีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และประพฤติในสิ่งที่สังคมยกย่องว่าดีงามควรกระทำ รวมทั้งมีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่น

5. มีการส่งเสริมความรู้และความสามารถเฉพาะด้านของผู้เรียน โดยการจัดโปรแกรม การเรียนการสอน และหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน