Print this page

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลัก "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาดน" นักเรียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการใฝ่รู้ใฝเรียนตลอดชีวิต สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันอย่างชาญฉลาดและมีความเป็น ประชาธิปไตย หลักการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา การพัฒนาด้านความคิด โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ สามารถนำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกทางความคิด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการแก้ไขปัญหา มีทักษะการสื่อสารตามวัยที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและรักภาษา อีกทั้งสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ปลูก ฝังให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สังคมแะประเทศชาติ มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต มีลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลักการมีส่วนร่วม โดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1