wrapper

Wednesday, 28 November 2018 00:00

วิชา Music ชั้น G.6/2

การเรียนการสอน วิชา Music ชั้น G.6/2 โดย ม.ภูไท เพลง DECK THE​ HALLS STEP 1 นักเรียนทบทวนตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นโดยใช้ระบบมือและทบทวนเพลงเดิมโดยร้องเนื้อร้องตามจังหวะพร้อมกัน STEP 2 ครูฝึกนักเรียนอ่านโน้ต/ เนื้อร้องตามจังหวะทำนองพร้อมทั้งอ่านแปลทีละท่อน STEP 3 ครูสอนซ้ำย้ำทวนบทเพลงมีการสุ่มร้องเป็นรายบุคคล​ กลุ่มย่อย​ และนักเรียนบันทึกโน้ตลงในสมุดโน้ต โดยมีครูคอยแนะนำเป็นรายบุคคล STEP 4 ครู Random 5 คน อ่านโน้ตและเนื้อร้องท้ายคาบ นักเรียนสามารถอ่านและร้องได้ทุกคน 

Wednesday, 28 November 2018 00:00

วิชา Music ชั้น G.3/3

การเรียนการสอน วิชา Music ชั้น G.3/3 โดย ม. ฐิติมา เพลง Are you sleeping ? STEP 1 นักเรียนอ่านและทบทวนโน้ตพร้อมกัน STEP 2 ครูฝึกนักเรียนร้องโน้ต/ เนื้อ พร้อมทั้งอ่านแปลทีละท่อน STEP 3 นักเรียนบันทึกโน้ตลงในสมุดโน้ต โดยมีครูคอยแนะนำเป็น STEP 4 ครู random 5 คน อ่านแปลท้ายคาบ นักเรียนสามารถตอบได้ทุกคน 

Wednesday, 28 November 2018 00:00

KG 1/4 learnt Phonics

KG 1/4 learnt Phonics with Mr. Chyan. His lesson was about the letter Uu. Students warmed up by singing the Phonics song and read the weekly vocabulary on the board. They pronounced the correct sound and learnt the meaning in Thai. Then, he presented the vocabulary using colorful flashcards, educational games and TV media through repetition drills. After that, they completed the practice exercises in their workbooks. The teacher also randomly check students during and after discussion. All of them participated well in the lesson. 

Wednesday, 28 November 2018 00:00

Morning Time G.11

กิจกรรม Morning Time ชั้น G.11 Ms.Rose เเบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนในการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก โดยมีการตรวจสอบคำศัพท์เเละสะกดไปพร้อมกันหลังการเฉลย โดยนักเรียนให้ความร่วมมือดี 

Wednesday, 28 November 2018 00:00

KG Morning Time

The teachers prepared different teaching materials such as flashcards, First Friends book, reading books, educational games and toys to enhance the students understanding of phonics, numbers, colours, animals and shapes. All of them participated well and were engaged to the activities. 

Wednesday, 28 November 2018 00:00

G.1 - 5 Morning Activities

More educational tasks were enjoyed by the students during morning time. These tasks motivated them to be ready for their lessons ahead. 

Friday, 23 November 2018 00:00

P.2 English Language Class

First, Mr. Sean taught how to read the weekly vocabularies then a spelling activity of the previous lesson's main vocabulary words followed. Next, he continued teaching the lesson "shapes and colors" through TV media and songs. While teaching he asked comprehension questions about the picture to enhance students understanding. Students were responsive with the conversation drills. Most of them were active. The final activity was a written task. The teacher gave instruction one at a time so students could follow the process easily. The class ended with a striking revision activity. All had a productive time. 

Friday, 23 November 2018 00:00

G.2/2 Mathematics Class

Students learned about checking the answer. The first 2 steps of the lesson were reading the weekly vocabulary and quiz. Ms. Shiena explained the important terms and how to check the answer. She explained step by step through TV media. Then, she asked students to demonstrate the correct approach on the board. After that, students did more exercises in the book to check their understanding. The teacher walked around to explain more especially to the weak students. Most of them finished it on time and were engaged to the lesson. 

Friday, 23 November 2018 00:00

กิจกรรม First step

กิจกรรม First step เป็นกิจกรรมที่ครู G.1,ป.1 ลงทำกิจกรรมเกมกับนักเรียน KG.3 ,อนุบาล3 วันนี้ม.อำพรและม.วิมลรัชมิ์สอนเรื่อง จินตคณิต การนับเลข 1-10 และเล่นเกมบิงโกเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและคุ้นเคยกับคุณครูที่จะสอนในปีการศึกษา2562 

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น G.3/2 โดย ม.ฐิชินีปกรณ์ เรื่องประชาธิปไตยใบเล็ก STEP 1 นักเรียนลับสมองด้วยคำยาก 6คำ เฉลยพร้อมกัน STEP 2 ครูใช้สื่อT.V ประกอบการสอนพร้อมให้ นร.อ่าน วง ขีดเส้นใต้ พร้อมกัน STEP 3 ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษา สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง STEP 4 ครู ให้ ตัวแทน นร.ออกมาสรุปบทเรียน จากนั้นครูตั้งคำถามว่า"ประชาธิปไตยที่ฉันรู้จักเป็นอย่างไร" พร้อมกับ random 5 คน จากคำถามที่กำหนด นร.สามารถอธิบายได้ 4 คน อีก 1 คนยังต้อง อธิบายเพิ่ม 

Page 1 of 116

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family