wrapper

ตารางและเนื้อหาการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 ภาคไทย ภาคอังกฤษ
Bilingual Mini Bilingual
G.7 G.7 ม.1
ม.1 Gifted G.8 ม.1 Gifted
G.8 G.9 ม.2
ม.2 Gifted G.10 A,B ม.2 Gifted
G.9  G.11 A,B ม.3
ม.3 Gifted  G.12 A,B ม.3 Gifted
G.10   ม.4
G.10 Gifted   ม.4 Gifted
G.11 สายวิทย์   ม.5
G.11 สายศิลป์   ม.6
ม.6 สายวิทย์    
ม.6 สายศิลป์    


ตางรางสอบระดับชั้น M.1-3 Gilfted ตางรางสอบระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 Gilfted
ตางรางสอบระดับชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษา
ตางรางสอบระดับชั้น G.7-9 / M.1-3 ตางรางสอบระดับชั้น ม.6 ศิลป์-สถาปัตย์
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 วิทย์-คณิต ตางรางสอบระดับชั้น G.10 วิทย์-คณิต
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 ศิลป์-ภาษา
ตางรางสอบระดับชั้น G.10 ศิลป์-ภาษา
ตางรางสอบระดับชั้น M.4 ศิลป์-คำนวณ ตางรางสอบระดับชั้น G.10 ศิลป์-คำนวณ
างรางสอบระดับชั้น M.4 ศิลป์-สถาปัตย์ ตางรางสอบระดับชั้น G.11 วิทย์-คณิต
ตางรางสอบระดับชั้น ม.5 วิทย์-คณิต ตางรางสอบระดับชั้น G.11 ศิลป์-ภาษา
ตางรางสอบระดับชั้น ม.5 ศิลป์-ภาษา ตางรางสอบระดับชั้น G.11 ศิลป์-สถาปัตย์
ตางรางสอบระดับชั้น ม.5 ศิลป์-สถาปัตย์  
Thursday, 25 January 2018 00:00

QC.test เดือนมกราคม 2561

Written by
ตัวอย่างข้อสอบ QC - TEST
ประจำเดือน มกราคม 2561
 ภาคไทย ภาคอังกฤษ
Bilingual Mini Bilingual
G.1 G.1 ป.1
G.2 G.2 ป.2
G.3 G.3 ป.3
G.4 G.4 ป.4
G.5 G.5 ป.5
G.6 G.6 ป.6
G.7 G.7 ม.1
M.1 Gifted G.8 ม.1 Gifted
G.8 G.9 ม.2
M.2 Gifted
G.10 A,B ม.2 Gifted
G.9 G.11 A,B ม.3
M.3 Gifted
G.12 A,B
ม.3 Gifted
G.10 A   ม.4
G.10 B   ม.4 Gifted
G.10 Gifted   ม.5
G.11 A   ม.6
G.11 B    
M.6  
Thursday, 25 January 2018 00:00

G.3-5 / P.3-5 morning time

G.3-G.5 / P.3-P.5 morning time. All classes enjoyed the informative activities prepared by the foreign teachers. Through these tasks they were able to strengthen their understanding of their lessons. They started the day productively. 

Thursday, 25 January 2018 00:00

Morning time ระดับ G.1-2

Morning time ระดับ G.1 เป็นการฝึกอ่านออกเสียงในวิชาดรุณศึกษา เพื่อให้นักเรียนอ่านเขียนคล่อง และ G.2 เป็นการทบทวนคำศัพท์เนื้อหาใน QC. เพื่อเตรียมความพรัอมในการสอบให้กับนักเรียน 

Thursday, 25 January 2018 00:00

Morning time ระดับ KG 1-2

บรรยากาศ Morning time รวมของนักเรียนระดับชั้น KG 1-2 ช่วงที่ 1 นักเรียนฝึกการร้องตัวโน้ตและฝึกร้องเพลง For Health ร่วมกับครูดนตรี ช่วงที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรเทียบเสียง Y,ย Z,ซ โดยฝึกออกเสียงร่วมครูไทยและครูเจ้าของภาษา 

Thursday, 25 January 2018 00:00

KG Morning Time

The teachers prepared different teaching materials such as flashcards, First Friends book, reading books, educational games and toys to enhance the students understanding of phonics, numbers, colours, animals and shapes. All of them participated well and were engaged to the activities. 

Thursday, 25 January 2018 00:00

Morning time ระดับ KG 1

บรรยากาศ Morning time ของนักเรียนระดับชั้น KG1 Station 1 นักเรียนเรียนรู้ผ่านบัตรภาพรูปสัตว์ ฝึกการออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับครูเจ้าของภาษา Station 2 นักเรียนเรียนรู้พยัญชนะไทย ผ่านหนังสือชุดพัฒนาความคิดรอบยอด ก ไก่ โดยคุณครูให้นักเรียนชี้ตัวพยัญชนะไทยตามคำสั่ง Station 3 นักเรียนเรียนรู้ฝึกทักษะการฟังโดยผ่านการเล่านิทานเรื่อง Play ful Bunny Station 4 นักเรียนเรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งตัวเลขไทยและเลขอารบิกผ่านบัตรคำ และครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 Morning time ระดับ G.1-G.2 เป็นการทบทวนเนื้อหาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบและก่อนสอบคุณครูมีการนำสวดภาวนา ขานชื่อ และฝึกอ่านคำศัพท์ในสมุด vocab เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมาเช้าและจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

Thursday, 11 January 2018 00:00

Children's Day Activity

To prepare the students for the upcoming Children's Day Activity. KG foreign teachers put on a Fun Phonics show about Animals and Egg Vocabulary for KG 3/A3 students to demonstrate their English skills. During the lesson, teachers used the Q&A technique and colourful costumes to get the students participating. All of them enjoyed the activities and had a lot of fun. 

Tuesday, 09 January 2018 00:00

G.3-5 and P.3-5 morning time

G.3-G.5 and P.3-P.5 morning time. Teachers did revision activities to prepare the students for their coming Midterm exams. Students eagerly participated. They were able to recall their past lessons during this short period of time. 

Page 1 of 94

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family